O nás

Farnost Vršovice

Vršovická farnost je živé společenství katolických křesťanů všech věkových kategorií, všemožných profesí či zaměstnání i životních stavů. Zčásti jsou to vršovičtí starousedlíci, zčásti lidé, kteří bydlí jinde, ale svůj duchovní domov našli z různých důvodů zde.

V čele každé farnosti stojí farář či administrátor. Je vybaven autoritou a pravomocemi, které mají sloužit rozvoji života farního společenství. Jeho úkolem je pečovat o duchovní dobro svých farníků, svou autoritou vést, podporovat, zastřešovat a usměrňovat aktivity, které se ve farnosti konají. Řečeno tradičně, pomocí biblické mluvy, je farář pro jemu svěřené farníky pastýřem.

Jednotlivé katolické farnosti na určitém území tvoří tzv. diecézi. Právě (arci)diecéze v čele s (arci)biskupem jsou základními „buňkami“ světové katolické církve. Naše farnost je součástí Arcidiecéze pražské. Farář je zástupcem biskupa v dané farnosti.

Vedle aktivit, které tvoří jakýsi „povinný základ“ farního života (konání bohoslužeb, vysluhování svátostí), je zde řada aktivit, které vznikají a konají se čistě z dobrovolné iniciativy farníků. Ale ani základní aktivity, bohoslužby nevyjímaje, neleží pouze na bedrech faráře, ale jsou ve větší či menší míře společným dílem všech farníků.

Náš tým