Farní charita Vršovice

Děkujeme všem pravidelným i nárazovým dobrovolníkům a dárcům,
děkujeme za náměty, potřeby, pomoc, děkujeme za modlitby.

Farní charita  Praha 10 – Vršovice
IČ: 02673266
(nezisková, dobrovolnická organizace)


Výroční zpráva 2019 zde

Průběžné informace o aktivitách Farní charity najdete v sekci Život farnosti pod štítkem  "facha"
1. Naše rodiny, farní společenství    pomáháme při realizaci různých společných akcí

    snažíme se finančně a materiálně vypomáhat u potřebných, 2x do roka (o 3. adventní a 4. postní neděli) pořádáme v kostele peněžní sbírku
    pro rodiny ve velké finanční tísni realizujeme „farní miniadopci“ formou trvalých příkazů k úhradě
    nabízíme hlídání dětí
    zaštiťujeme letní tábor pro děti organizovaný mládeží farnosti
    podílíme se modlitbami

2. Péče o starší občany a handicapované    organizujeme návštěvy a pomoc v domácnostech

    zajišťujeme návštěvy, čtení, sdílení u osamělých v LDN
    zprostředkováváme dopravu do kostela
    na konci postní doby pořádáme Den seniorů a nemocných s možností udílení svátosti nemocných a doprovodným programem
    zajišťujeme bohoslužby každý pátek kromě prázdnin od 10.00 h v Domově na Zámečku
    finančně se podílíme na akcích pro seniory

3. Péče o lidi bez domova    spolupracujeme s Komunitou Sant´Egidio, pořádáme sbírky především ošacení a obuvi pro lidi na ulici

    pořádáme „Misijní koláč“

4. Spolupráce s Arcidiecézní charitou Praha    Tříkrálová sbírka, projekt FEAD a další akce


5. Spolupráce s MČ Praha 10, soc. odborem    Vánoce dál – pořizování a předávání dárků na přání cca 30 finančně značně znevýhodněným občanům Prahy 10 v kostele sv. Mikuláše a další akce


Finanční příspěvky je možné zaslat na účet 3400038319/0800,


    pokud chcete specifikovat záměr, uveďte ho prosím do zprávy pro příjemce
    podrobněji k možnostem pomoci též zdeKontaktní osoba:
Hana Kučerová Rechnerová
charita@farnostvrsovice.cz
721 444 323

Dobrovolníci

Většina aktivit farnosti je založená na pomoci dobrovolníků. Staňte se součástí pomáhajícího společenství!

V oblasti hlídání dětí, služby handicapovaným a seniorům, návštěvy dětského domova, které zajišťuje farní charita se obraťte se na Hanu Kučerovou Rechnerovou.

Pokud chcete farnosti nabídnout svojí dobrovolnickou práci, či svoje profesní dovednosti mimo výše zmíněné, prosíme, obraťte se na faráře.