Svátosti

křest, zpověď, biřmování, svatba, pomazání nemocných, pohřeb...

Křest dětí

Zájemce o křest dítěte prosíme, aby kontaktovali faráře. Křtu dítěte předchází vždy alespoň jedno setkání rodičů s knězem.  Na setkání je možné donést předvyplněnou

žádost o křest dítěte (formulář)

Potřebujete-li potvrzení o křtu, respektive výpis z křestní matriky, obraťte se na farní kancelář
(viz sekce správní úkony)

První svaté přijímání

ti, které byly pokřtěny brzy po narození, přistupují zpravidla v mladším školním věku poprvé ke stolu Páně (prvnímu sv. přijímání), tzn. jsou pozvány, aby se napříště plně účastnily slavení eucharistie.

Příprava na tuto významnou životní událost probíhá v rámci výuky náboženství.

Odoo • Text a Obrázek
Odoo • obrázek a text

Křest dospělých

Křtu dospělých předchází příprava. Obvykle trvá okolo jednoho roku a probíhá ve skupině, formou pravidelných setkání. 

Zájemce o křest prosíme, aby kontaktovali faráře. Zda budou vypsány pravidelné termíny přípravy na křest dospělých závisí na počtu zájemců.

Formulář žádosti o křest ke stažení zde.
Podrobné informace naleznete na stránkách arcibiskupství.

Křest je vstupní branou do křesťanského života. Podmínkou a motivem k jeho přijetí je víra v Boha a v Pána Ježíše Krista jako Spasitele. Křtem se člověk jedinečným způsobem spojuje s Ježíšem Kristem a stává se členem společenství jeho učedníků – církve. Naznačuje to i samo pojmosloví: česká slova křest a křesťan pocházejí od řeckého Christos (lat. Kristus, hebr. Mašiáh, č. Pomazaný). Křesťan je tedy člověk patřící Kristu.

Biřmování 

Přípravy na biřmování provádíme skupinově, vypisujeme je přibližně jednou za dva roky, dle zájmu, příprava trvá asi jeden rok. Zvažujete-li přijetí této svátosti, kontaktujte faráře

Svátost manželství

Již v hebrejské Bibli (tzv. Starém zákoně) je vztah Boha k lidem přirovnáván ke vztahu muže a ženy (srov. např. Iz 54,5; Jer 31,32). Obdobně v křesťanství je manželství chápáno jako obraz vztahu Ježíše Krista k církvi. On za ni „dal sebe sama“ (srov. např. 1 Tim 2,6). Uzavřít manželství křesťanským způsobem znamená odevzdat sebe samého partnerovi, jak to vyjadřuje i slib, jehož vyřčením manželství vzniká.
Manželství (a kněžství) patří mezi tzv. svátosti společenství, protože pomáhá vytvářet a upevňovat vztahy mezi mužem a ženou (a v církvi).

Právní a úřední náležitosti týkající se manželství naleznete zde, v sekci správní úkony.


Svátost smíření

Příležitost k svátosti smíření je u nás vždy půl hodiny přede mší svatou u sv. Václava, nebo po dohodě s knězem. Před Velikonocemi a Vánoci vypisujeme zpravidla zvláštní termíny navíc, viz rozpis událostí.


Odoo • Text a Obrázek
Odoo • obrázek a text

Svátost nemocných

Tato svátost se v minulosti běžně nazývala poslední pomazání, což ji redukovalo na svátost vyhrazenou umírajícím. Touto svátostí by si měl nechat posloužit každý závažně nemocný bez ohledu na věk a prognózu. Přijetí svátosti je vhodné i v pokročilém věku, i když člověk žádnou těžkou nemocí netrpí, protože i samo stáří lze považovat za svého druhu nemoc.Svátost nemocných nenahrazuje lékařskou péči, ale přináší vnitřní, tj. duchovní, uzdravení a posilu

Možnost přijmout společně s ostatními nemocnými svátost nemocných bývá v naší farnosti již tradičně v sobotu před Květnou nedělí. Individuální přijetí v případě potřeby je možné kdykoli po domluvě s farářem.

Pohřeb (rozloučení se zemřelým) 

Církevní pohřeb může mít různé formy a může se konat v kostele, na hřbitově nebo v krematoriu.

Prosíme pozůstalé, aby termín pohřbu nejprve konzultovali s farářem a teprve poté definitivně dohodli s pohřební službou.