Dary

formy darů, potvrzení o darech...

Farnost získává na svoji činnost a provoz prostředky z několika zdrojů: nedělnchích sbírek v kostele, od drobných individuálních dárců ( pravidelný příkaz,konkrétní projekty), větších individuálních dárců na jednotlivé projekty, grantů (MČ Praha 10, hlavní město Praha, MKČR) a ve výjimečných případech ze svépomocného fondu Arcibiskupství pražského.

Prostřednictvím webových stránek se obracíme na ty, kdo chtějí jednorázově přispět nebo se stát pravidelným dárcem at jsou členy farnosti nebo sympatizanty našich aktivit, nebo kostelů, které spravujeme.

Můžete se stát individuálním dárcem a realizovat pravidelný měsíční příkaz na konto : 280828389/0800 Do zprávy pro odesilatele napište svoje jméno a adresu.

V případě nejasností kontaktujte účetní farnosti.

Příspěvky na provoz farnosti

Provoz farnosti zahrnuje zejména náklady na energie (topení, elektřina) v obou kostelích i na faře a drobné opravy. Měsíčně činí cca 30 000 korun.
Farnost získává prostředky na provoz z nedělních sbírek a dále oslovuje drobné individuální dárce, kteří přispívají pravidelně, pomocí trvalého měsíčního příkazu.
Můžete se stát individuálním dárcem a realizovat pravidelný měsíční příkaz na konto : 280828389/0800 Do zprávy pro odesilatele napište svoje jméno a adresu.
V případě nejasností kontaktujte paní Ivonu Novákovou z kanceláře farnosti: yvonanovakova@email.cz
Jednou za rok vám vystavíme potvrzení o vašem příspěvku do daňového přiznání.


Potvrzení o daru odečitatelném z daní

Potvrzení vystavujeme jednou ročně, na konci ledna, všem dárcům, kteří při platbě uvedli své údaje. Potřebujete-li potvrzení zaslat, nebo vystavit v jinou dobu, kontaktujte účetní farnosti.

Potvrzení o křtu

výpis z křestní matriky

Farní kancelář pro veřejnost:

středa  15.30 – 17.30

čtvrtek 9.00 – 11.30, nebo dle dohody

s žádostí o výpis z křestní matriky, propuštění z farnosti za účelem křtu, nebo svatby (licenci), nebo jiné potvrzení, se obracejte na Janu Biskupovou: kancelar@farnostvrsovice.cz

Chcete-li nechat pokřtít sebe, nebo dítě, obraťte se na duchovního správce farnosti. Informace o přípravě na křest najdete zde, v oddíle svátosti.

Uzavření sňatku

příprava na církevní svatbu

  Základní – nikoli však jedinou – podmínkou k uzavření církevního sňatku je to, aby alespoň jeden ze snoubenců byl pokřtěn v katolické církvi.Příprava se koná formou několika setkání, kde se mluví o některých pro manželství klíčových tématech.Snoubencům, kteří se jen velmi zřídka účastní bohoslužeb, vřele doporučujeme přípravy konané Centrem pro rodinu Arcibiskupství pražského. Nejbližší volný termín naleznete zde.Příprava konaná naší farností je vhodná zejména pro ty, kteří chtějí žít v trvalém spojení s farností a jsou tak do problematiky manželství uváděni v kruhu svých blízkých.

  Zájemce prosíme, aby se s dostatečným předstihem (nejméně 3 měsíce před zamýšleným termínem svatby)  přihlásili u faráře.

  Nezbytná administrativa

  1. Setkání s knězem

  • Ze všeho nejdříve je třeba navštívit farnost, kde chcete být oddáni a vše předběžně dohodnout s knězem.

  2. Doklady z úřadu

  Nejdříve 3 měsíce před svatbou oba navštívíte svatební matriku OÚ Městské části Praha 10 (u zastávky Koh-i-noor).

  Kontakt: Sňatková matrika: Renáta Nováková
  kancelář C 114
  tel.: 267 093 648
  e-mail: RenataN@praha10.cz

  S sebou je třeba mít:

  • doklad, kterým je možné prokázat totožnost (OP, pas)

  • rodný list

  Na místě vyplníte Dotazník k uzavření manželství a žádost o vydání OSVĚDČENÍ, matrika vám na základě vašich dokladů potvrdí, že můžete dle zákonů ČR uzavřít sňatek před registrovanou církví.

  Obdržíte jeden kus OSVĚDČENÍ a předvyplněný PROTOKOL O UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ. Dokumenty donesete zpět do farnosti, kde chcete uzavřít sňatek.

  3. Doklady vyžadované církví

  • Aktuální potvrzení o křtu (výpis z křestní matriky),
   Toto potvrzení získáte ve farnosti vašeho křtu, doporučujeme o něj žádat s dostatečným předstihem, nemělo by však být starší než 3 měsíce.

  • Další doklady vzhledem ke specifické situaci snoubenců
   (např. úmrtní list manžela/ky u ovdovělých, rozhodnutí církevního soudu o zneplatnění předchozího sňatku u rozvedených, propuštění z farnosti u snoubenců s trvalým bydlištěm mimo farnost v níž chtějí být oddáni, dispens od překážky smíšeného manželství, nebo různosti náboženství u snoubenců různého vyznání, s těmito dokumenty Vám poradí farář, nebo pastorační asistent).

  • Zápis k žádosti o církevní sňatek
   Obdržíte jej ve farnosti a spolu s farářem (nebo pastoračním asistentem) vyplníte (zde odkaz jen pro orientaci).

  • Potvrzení o absolvované přípravě na manželství
   Pro vyslovení platného manželského souhlasu, který zakládá manželství je třeba být si vědomi podstatných vlastností manželství, k čemuž, mimo jiné, příprava slouží.

  Výčet všech formulářů před svatbou:

  • 1ks osvědčení z matriky místa sňatku

  • Dotazník k uzavření manželství

  • protokol o uzavření manželství

  • potvrzení o křtu

  • potvrzení o absolvované předmanželské přípravě

  • Zápis k žádosti o církevní sňatek (včetně příp. propuštění z farnosti)

  • další dokumenty (např. dispens je-li vyžadován kanonickým právem, delegace, oddává-li kněz odjinud…)

  Těsně před obřadem:

  Pověřená osoba (farář, nebo pastorační asistent) odebere snoubencům občanské průkazy, aby po vašem manželském slibu označil změnu údajů odstřižením pravého horního rohu. U svědků pouze opíše rodná čísla a bydliště do Protokolu o uzavření manželství a průkazy jim vrátí.
  (POZOR! Ustřižený průkaz je sice spolu s kartičkou o změnu údajů platným dokumentem, při svatebních cestách do zahraničí však často nebývá uznáván)

  Po obřadu:

  Po obřadu je třeba doručit orazítkovaný a podepsaný Protokol o uzavření manželství na Svatební matriku OÚ (zařídí pastorační asistent, v případě jeho nepřítomnosti jej mohou odnést i sami manželé).

  Asi týden poté je možno si zde vyzvednout Oddací list.