Společné sdílení božího slova - 1. neděle adventní
Pojďme každý za sebe napsat verš, větu, slovo nebo slovní spojení z nedělních biblických textů


Současná situace nás oddělila od společného slavení bohoslužeb i vzájemného setkávání. Čteme tedy Boží slovo ve svých domácnostech, sledujeme různé on-line bohoslužby, modlíme se. Co se zkusit o něco z toho podělit? Pojďme každý za sebe napsat verš, větu, slovo nebo slovní spojení z nedělních biblických textů, takovou ozvěnu toho, co v nás rezonovalo, co se nás dotklo, co nás oslovilo. Stačí samotná citace, bez dalšího komentáře.

Můžeme pak díky tomu vidět, co z božího slova zaznívá silněji, nebo si třeba přečíst verš, kterého jsme si sami ani nepovšimli. Setkejme se alespoň takto nad božím slovem - buď ve virtuálním prostoru nebo pomocí lístečků na nástěnce v kostele.

Jak se zapojit online:
Online se může zapojit pouze majitel farního účtu (na Odoo).
Nejjednodušší je umístit komentář s Vaším úryvkem pod na konec tohoto příspěvku.

Nadále zůstává funkční také možnost odeslat zprávu na mail


duchovni.texty@farnostvrsovice.cz

a do předmětu napsat Váš úryvek z písma. Do těla můžete eventuálně připsat případný osobní komentář. Všechny maily pak přihlášení uživatelé mohou vidět na jednom místě zde:


Nedělní texty 29. listopadu 2020 
1. neděle adventní

1. čtení - Iz 63,16b-17,19b; 64,2b-7
Čtení z knihy proroka Izaiáše.

Ty, Hospodine, jsi náš otec, "náš vykupitel" je tvoje dávné jméno. Proč jsi dopustil, Hospodine, že jsme zbloudili z tvých cest, že nám ztvrdlo srdce, abychom před tebou neměli bázeň? Usmiř se kvůli svým služebníkům, pro kmeny, které jsou ti vlastní! Kéž bys protrhl nebe a sestoupil! Před tvou tváří by se rozplynuly hory. Sestoupil jsi a před tvou tváří se rozplynuly hory. Od věků (nikdo) neslyšel, k sluchu (nikomu) neproniklo, oko nespatřilo, že by bůh, mimo tebe, (tak) jednal s těmi, kdo v něho doufají. Jdeš vstříc tomu, kdo s radostí jedná spravedlivě, těm, kdo na tvých cestách pamatují na tebe. Hle, ty ses rozhněval, protože jsme zhřešili, byli jsme v hříších stále. Byli jsme všichni jak poskvrnění, jak špinavý šat byl každý náš dobrý skutek. Zvadli jsme všichni jak listí, nepravost nás unášela jak vítr. Nikdo nevzýval tvé jméno, nikdo se nevzchopil, aby se k tobě přivinul, neboť jsi před námi skryl svoji tvář, nepravosti jsi nás vydal napospas. A přece, Hospodine, ty jsi náš otec! My hlína jsme - ty jsi nás hnětl, dílo tvé ruky jsme všichni!

Mezizpěv - Žl 80,2ac+3b.15-16.18-19
Odp: Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.

Slyš, Izraelův pastýři,
skvěj se září, který trůníš nad cheruby,
probuď svou sílu
a přijď nás zachránit!

Bože zástupů, vrať se,
shlédni z nebe a podívej se, pečuj o tuto révu!
Ochraňuj, co tvá pravice zasadila,
výhonek, který sis vypěstoval!

Ať je tvá ruka nad mužem po tvé pravici,
nad člověkem, kterého sis vychoval.
Už od tebe neustoupíme,
zachovej nás naživu,
a budeme velebit tvé jméno.

2. čtení - 1 Kor 1,3-9
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

(Bratři!) Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Neustále za vás děkuji svému Bohu pro Boží milost, která vám byla dána v Kristu Ježíši. Neboť v něm jste v každém ohledu získali bohatství všeho druhu, jak v nauce, tak v poznání. Vždyť přece svědectví o Kristu bylo u vás jako pravé dokázáno, takže nejste pozadu v žádném Božím daru; jen ještě musíte vytrvale čekat, až přijde náš Pán Ježíš Kristus. On vám také dá, že vytrváte až do konce, takže budete bez úhony v onen den našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je Bůh, a on vás povolal k tomu, abyste měli společenství s jeho Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem! Zpěv před evangeliem - Žl 85,8 Aleluja. Pane, ukaž nám své milosrdenství a dej nám svou spásu! 

Evangelium - Mk 13,33-37
Slova svatého evangelia podle Marka.

Ježíš řekl svým učedníkům: "Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den. Je to podobně jako s člověkem, který se vydal na cesty. Odešel z domu, dal svým služebníkům plnou moc, každému jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali navečer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo ráno, aby vás, až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte. Co říkám vám, říkám všem: Bděte!"

Události
Archiv
Přihlásit se pro přidání komentáře
Slovo faráře
1. neděle adventní