Společné sdílení božího slova
Pojďme každý za sebe napsat verš, větu, slovo nebo slovní spojení z nedělních biblických textů


Současná situace nás oddělila od společného slavení bohoslužeb i vzájemného setkávání. Čteme tedy Boží slovo ve svých domácnostech, sledujeme různé on-line bohoslužby, modlíme se. Co se zkusit o něco z toho podělit? Pojďme každý za sebe napsat verš, větu, slovo nebo slovní spojení z nedělních biblických textů, takovou ozvěnu toho, co v nás rezonovalo, co se nás dotklo, co nás oslovilo. Stačí samotná citace, bez dalšího komentáře.

Můžeme pak díky tomu vidět, co z božího slova zaznívá silněji, nebo si třeba přečíst verš, kterého jsme si sami ani nepovšimli. Setkejme se alespoň takto nad božím slovem - buď ve virtuálním prostoru nebo pomocí lístečků na nástěnce v kostele.

Jak se zapojit online:
Online se může zapojit pouze majitel farního účtu (na odoo). Stačí z mailu, kterým jste přihlášeni (na který Vám chodí Vinice) odeslat zprávu na mail


duchovni.texty@farnostvrsovice.cz

a do předmětu napsat Váš úryvek z písma. Do těla můžete eventuelně připsat případný osobní komentář. Všechny maily pak přihlášení uživatelé mohou vidět na jednom místě zde:


Nedělní texty 15. listopadu 2020 
33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ:


1. čtení – Př 31,10-13.19-20.30-31

Pracuje radostnou rukou. Čtení z knihy Přísloví. Řádnou ženu, kdo ji najde? Větší cenu má než perly. Srdce jejího manžela na ni spoléhá, o zisk nemá nouzi. Přináší mu jen prospěch, nikdy škodu po všechny dny svého života. Shání vlnu a len, pracuje radostnou rukou. Svýma rukama sahá po kuželi, její prsty se chápou vřetena. Svou dlaň otvírá ubožákovi, své rámě nabízí chudákovi. Půvab zklame, krása prchne, zato žena, která ctí Hospodina, zaslouží si chválu. Dejte jí z výtěžku jejích rukou, neboť u bran ji chválí její díla.

Mezizpěv – Žl 128,1-2.3.4-5

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina,
kdo kráčí po jeho cestách.
Budeš jísti z výtěžku svých rukou,
bude ti blaze a dobře.

Tvá manželka bude jako plodná réva
uvnitř tvého domu.
Tvoji synové jako výhonky oliv
kolem tvého stolu.

Hle, tak bývá požehnán muž,
který se bojí Hospodina.
Ať ti Hospodin požehná ze Siónu,
abys viděl štěstí Jeruzaléma po všechny dny svého života.

2. čtení – 1 Sol 5,1-6

Aby vás den Páně nepřekvapil jako zloděj. Hlavním bodem tohoto Pavlova výkladu není nevypočítatelnost druhého Kristova příchodu, ale otázka, zda křesťané chodí ve světle. Takový způsob života je skutečně osvobozuje od strachu. Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům. Co se týká času a chvíle (příchodu Páně), není třeba, bratři, abychom vám o tom psali. Víte totiž sami velmi dobře, že onen den Páně přijde jako zloděj v noci. Až budou (lidé) říkat: „Je pokoj a bezpečí“, tu na ně znenadání přitrhne záhuba jako porodní bolesti na těhotnou ženu. Nebudou moci uniknout. Ale vy, bratři, nejste ve tmě, že by vás ten den překvapil jako zloděj. Vy všichni jste přece synové světla a synové dne, noc ani tma nemá nad vámi (právo)! Nesmíme se tedy oddávat spánku jako ostatní, ale naopak: zůstaňme bdělí a střízliví.

Zpěv před evangeliem – Jan 15,4a.5b

Aleluja. Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás, praví Pán; kdo zůstává ve mně, ten nese mnoho ovoce. Aleluja.

Evangelium – Mt 25,14-30

Málo jsi spravoval věrně, pojď se radovat se svým pánem.

Slova svatého evangelia podle Matouše

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Jeden člověk se chystal na cesty, zavolal si služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, (podnikavě) jich využil a vyzískal pět dalších. Stejně i ten, který dostal dvě, vyzískal dvě další. Ale ten, který dostal jednu, šel, vykopal v zemi (jámu) a peníze svého pána ukryl. Po delší době se pán těch služebníků vrátil a dal se s nimi do účtování. Přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl s sebou pět dalších a řekl: `Pane, pět hřiven jsi mi svěřil, hle – dalších pět jsem vydělal.' Pán mu řekl: `Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.' Přistoupil i ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: `Pane, dvě hřivny jsi mi svěřil, hle – další dvě jsem vydělal.' Pán mu řekl: `Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.' Přistoupil pak i ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: `Pane, vím, že jsi tvrdý člověk; sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Měl jsem strach, a proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady máš, co ti patří.' Pán mu odpověděl: `Služebníku špatný a líný! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nesel, a sbírám, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy moje peníze uložit u směnárníků a já bych si při návratu vyzvedl i s úrokem, co je moje. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít nadbytek. Kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. A tohoto služebníka, který není k ničemu, hoďte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.'"

Události
Archiv
Přihlásit se pro přidání komentáře
Svatodušní novéna
texty ke stažení