Společné sdílení božího slova - Ježíše Krista Krále
Pojďme každý za sebe napsat verš, větu, slovo nebo slovní spojení z nedělních biblických textů


Současná situace nás oddělila od společného slavení bohoslužeb i vzájemného setkávání. Čteme tedy Boží slovo ve svých domácnostech, sledujeme různé on-line bohoslužby, modlíme se. Co se zkusit o něco z toho podělit? Pojďme každý za sebe napsat verš, větu, slovo nebo slovní spojení z nedělních biblických textů, takovou ozvěnu toho, co v nás rezonovalo, co se nás dotklo, co nás oslovilo. Stačí samotná citace, bez dalšího komentáře.

Můžeme pak díky tomu vidět, co z božího slova zaznívá silněji, nebo si třeba přečíst verš, kterého jsme si sami ani nepovšimli. Setkejme se alespoň takto nad božím slovem - buď ve virtuálním prostoru nebo pomocí lístečků na nástěnce v kostele.

Jak se zapojit online:
Online se může zapojit pouze majitel farního účtu (na odoo).
Nejjednodušší je umístit komentář s Vaším úryvkem pod na konec tohoto příspěvku.

Nadále zůstává funkční také možnost odeslat zprávu na mail


duchovni.texty@farnostvrsovice.cz

a do předmětu napsat Váš úryvek z písma. Do těla můžete eventuálně připsat případný osobní komentář. Všechny maily pak přihlášení uživatelé mohou vidět na jednom místě zde:


Nedělní texty 22. listopadu 2020 
Ježíše Krista Krále

1. ČTENÍ

V 6. stol. př. Kr. je Izrael ve vyhnanství v Babylonii. Ezechiel nejprve vysvětlil, proč tragické události nastaly. Nevěrnost Izraele byla již nesnesitelná. Ale nyní Bůh vyhlašuje milost (kap. 33–39). 34. kapitola kritizuje špatné pastýře, kteří místo ovcí pásli sebe. Proto se Hospodin sám stane pastýřem lidu

Ez 34,11-12.15-17

Tak praví Pán, Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu se ho. Jako se pastýř stará o své stádo, když je mezi svými rozptýlenými ovcemi, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam se rozprchly v mlhavém a mračném čase. Já budu pást své stádo, já jim dám odpočinek – praví Pán, Hospodin. Budu hledat ztracené, zpět přivedu rozptýlené, obvážu zraněné, posílím slabé, budu střežit tučné a silné, pást je budu svědomitě. Co se pak týká vás, moje stádo – tak praví Pán, Hospodin – budu soudit mezi ovcí a ovcí, mezi berany a kozly.“

ŽALM 23

Téma pastýře se odrazí v překrásné modlitbě žalmisty. Tato slova mohou být i naší modlitbou.

Odpověď: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, – dává mi prodlévat na svěžích pastvinách.

Vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. – Občerstvuje mou duši,– vede mě po správných cestách – pro svoje jméno.

Prostíráš pro mě stůl – před zraky mých nepřátel, – hlavu mi mažeš olejem, – má číše přetéká.

Štěstí a přízeň mě provázejí – po všechny dny mého života, – přebývat smím v Hospodinově domě – na dlouhé, předlouhé časy.

2. ČTENÍ

Svatý Pavel vysvětluje téma posledního soudu. Avšak text postupně dostává spíše charakter oslavy. Tato slova lze číst nejen jako věcný popis událostí konce světa, ale i jako velkolepý obraz Božího vítězství.

1 Kor 15,20-26.28 Bratři! Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli. Protože smrt přišla skrze člověka, přijde skrze člověka také vzkříšení mrtvých. Jako totiž pro spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu. Ale každý v tom pořadí, jaké mu patří: na prvním místě je Kristus, pak ti, kteří jsou Kristovi, až přijde. Potom nastane konec, až odevzdá své království Bohu a Otci a až zlomí vládu všech možných knížat, mocností a sil. On totiž musí kralovat, „dokud mu Bůh nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám“. Jako poslední nepřítel pak bude zničena smrt. A až mu bude všechno podřízeno, tehdy se i sám Syn podřídí tomu, který mu všechno podřídil, aby byl Bůh všechno ve všem.

EVANGELIUM

Text navazuje na předchozí neděli a zakončuje Ježíšovo veřejné vystoupení velkolepým obrazem posledního soudu. Podobenství odpovídá na zásadní otázku, podle čeho budeme souzeni na konci života. Opakování příkladů vlastního nasazení zvyšuje důstojnost a závažnost celé scény.

Mt 25,31-46 Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své pravici: ‘Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.’ Spravedliví mu na to řeknou: ‘Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?’ Král jim odpoví: ‘Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bra-tří, pro mne jste udělali.’ Potom řekne i těm po levici: ‘Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.’ Tu mu na to řeknou také oni: ‘Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?’ On jim odpoví: ‘Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.’ A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života.“
Události
Archiv
Přihlásit se pro přidání komentáře
Slovo faráře
33. neděle v mezidobí