Modlitba optinských starců
duchovní úvaha Jany Gottwaldové

Pane, dej, abych s pokojem v duši přijal vše,

co mi přinese nadcházející den.

Dej, abych se cele odevzdal Tvé svaté vůli.

Po celý den mě ve všem veď a posiluj.


Ať bych dostal jakékoliv zprávy během dne,

nauč mne je přijmout s pokojnou duší

a pevným přesvědčením,

že nade vším je Tvá svatá vůle.


Ve všech mých skutcích a slovech

veď mé myšlenky a city.

Ve všech nepředvídaných situacích mi nedej zapomenout,

že všechno je sesláno od Tebe.


Nauč mne přímo a rozumně jednat

s každým členem mé rodiny,

abych nikoho nezarmucoval a neroztrpčoval.


Pane, dej mi sílu přenést se přes útrapy přicházejícího dne

a přes všechny události, které přinese.


Veď mou vůli a nauč mě modlit se,

věřit, doufat v Tebe, trpět, odpouštět a milovat.

Amen


Optinská poustevna (klášter – monastýr od slova monachos – mnich) založená na víře ve spásu a vůli k pokání je koncem 18. století jedním z nejdůležitějších představitelů duchovního rozkvětu v Rusku, centrem ruské pravoslavné duchovnosti. Najdeme ji nedaleko městečka Kozelsk v oblasti Kaluga na jihozápad od Moskvy.


Kdo jsou to starci (otcové)?

Starec (řecky gérontas) je charakteristickou postavou pravoslavného mnišství. Nemusel být vůbec starý, šlo o člověka vyzrálého v duchovních otázkách, schopného vést druhé k nalezení spásy. Nejčastěji byl starcem mnich obdařený duchovním vhledem, tj. moudrostí, kterého mniši i lidé ze světa přijímají jako svého duchovního rádce a vůdce, měl přímou inspiraci od Ducha svatého. Tradice starectví byla převzata od egyptského mnišství sv. Antonína Velikého.


Obecná – duchovní poučení optinských starců (ctihodných mnichů) – několik příkladů:

  • Ti, kteří chtějí být poslušni Kristu, nechť mají stále před očima ne svou vůli, ale vůli Boží.

  • Spasení není v mnohoslovnosti, ale v dokonalém hlídání sebe sama.

  • Neznepokojuj se příliš o svůj osud. Snaž se mít jen trvalou touhu po spáse. Svěř se Bohu a očekávej jeho pomoc, dokud nepřijde čas.

  • V čase zoufalství vězte, že vás neopustí Pán, ale vy Pána. Pro jméno Boží vyslechněte, jak žít, když jste sami: i kdyby vám bylo smutno, i kdyby se vám nechtělo, vždy v myšlenkách a ve svém srdci vzývejte Pána Ježíše Krista, který žije ve vaší duši.

  • Možností, jak se zalíbit Bohu, je mnoho: chovat se k lidem laskavě, utěšovat smutné, zastávat se utiskovaných, dávat milodary potřebným, odvracet oči od nemravných věcí a skutků, mít odpor k nemravným myšlenkám, přemáhat se k modlitbě, být trpěliví, milosrdní, spravedliví a všechny ostatní podobné věci. Získávání těchto svatých ctností k nám bude přitahovat všemohoucí pomoc Boží. S ní můžeme překonat všechny těžkosti, které se předtím zdály našimi silami nepřekonatelné.

  • Když činíme znamení Kříže, máme přitom pronášet jméno Svaté Trojice „ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha“ nebo jméno jedné z osob Svaté Trojice – toho, který se pro nás vtělil a nechal se pro nás dobrovolně ukřižovat: „Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným.“


V jednom starším vydání Katolického týdeníku jsem si přečetla pobídku k ranní modlitbě posledních optinských starců, uvedenou v jiném překladu (úpravě), který si lépe pamatuji – pobídku k modlitbě, která nás učí vědomému přijímání všeho, co nás potkává:


Pane, dej, abych s duševním pokojem přijímal(a) všechno, co mně přinese tento den.

Dej, abych se ve všem úplně odevzdal(a) do Tvé svaté vůle.

Každou hodinu tohoto dne mě ve všem uč a podepři.

Všechny zprávy, které během dne obdržím, mě nauč přijímat s pokojnou myslí a pevným přesvědčením, že ve všem je Tvá svatá vůle.

Ve všem, co dělám, a ve všem, co říkám, veď moje myšlenky a city.

Ve všech neočekávaných situacích nedopusť, abych zapomněl(a), že všechno jsi seslal Ty (že je to pod Tvou vládou).

Nauč mne jednat přímo a rozumně s každým členem rodiny, abych nikoho nezarmoutil(a) a nikomu neublížil(a).

Pane, dej mi překonat tíhu nového dne a zvládnout všechny události v jeho průběhu.

Veď mou vůli a nauč mě modlit se, doufat, věřit a odpouštět (chválit a děkovat).

Amen.


Jana Gottwaldová 

 
Události
Archiv
Setkání pastorační rady 1. září 2020
zpráva z pravidelného jednání